Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành 

1. Sản phẩm áp dụng: Tất cả sản phẩm được cung cấp bởi công ty BMC.

2. Điều kiện bảo hành:

  • Tuân thủ đúng kỹ thuật theo yêu cầu của nhà sản xuất.
  • Hư hỏng được xác định không phải lỗi của khách hàng.

3. Trường hợp không được bảo hành:

Sản phẩm không được bảo hành nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

  • Sản phẩm không thỏa mãn một trong những điều kiện bảo hành ở mục 1.
  • Sản phẩm bị cháy nổ do hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt…
  • Sản phẩm bị hư hỏng hoặc ngưng hoạt động do nguyên nhân từ người sử dụng.